REKISTERISELOSTE
TALENTUMIN HENKILÖREKISTERIEN REKISTERISELOSTE

Henkilörekisterilain (471/87) 10 pykälän ja EU-tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste
REKISTERINPITÄJÄ 
TALENTUM OYJ
PL 920, 00101 Helsinki
HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Nina Söderholm

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ 
Henkilörekisteri sisältää henkilö-, yritys- ja muita tietoja Talentum Oyj:n ja sen  kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten  (jäljempänä yhdessä ”Talentum”) palveluita tilanneista ja käyttäneistä luonnollisista henkilöistä (”Käyttäjä(t)”).

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS 
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Talentumin ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Talentumin liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen ja markkinatutkimuksen suorittaminen; Talentumin ja sen asiakkaiden mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi. Käyttäjän henkilötietoja henkilörekisteristä voidaan käyttää yksin tai yhdessä Talentumin muiden henkilörekisterien tietojen kanssa.

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA 
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

1. Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Titteli
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Ikä tai syntymävuosi
- Sukupuoli
- Matkapuhelinnumero tai puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Pikaviestiosoite

2. Yritystiedot
- Yritys
- Asema työpaikalla
- Tehtäväalue yrityksessä
- Yrityksen toimiala
- Yrityksen katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
- Puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
- Työsähköpostiosoite
- Työpikaviestiosoite

3. Ammattiliiton tai muun vastaavan liiton jäsenyys
4. Talentumin asiakkuus
5. Personointitiedot

PALVELUN KÄYTTÖTIEDOT 
- Ostohistoria
- Palvelun käyttöaika ja -tiheys
- Istunnon pituus
- Haetut Palvelun sivut


OSOITELÄHTEET
Talentum Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden käyttämien asiakasrekistereiden sisältämä tieto on kerätty asiakkailta puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Asiakasrekistereitä päivitetään Asiakasmarkkinointiliiton Robinson-rekisteristä, VRK:n ylläpitämästä Väestötietojärjestelmästä sen hyväksymien yhteistyökumppaneiden kautta, Postin osoitetietojärjestelmästä ja eri puhelinyhtiöiden numerorekistereistä tai näitä vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.


TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.
Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


REKISTERIN SUOJAUS
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.
Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.


TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.