KÄYTTÄJÄSOPIMUS

1. YLEISTÄ

1.1 Tämä käyttäjäsopimus (jäljempänä "Sopimus") sisältää Talentum Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Talentum) ylläpitämien Talentumin palvelujen (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Henkilökäyttäjä sitoutuu Palvelun käyttöä koskeviin ehtoihin tilatessaan ja käyttäessään Palvelun sisältöjä ja yritys tilatessaan Palvelun Talentumilta.

1.2 Osa Palvelun sisällöistä on ilmaisia (jäljempänä "Ilmaispalvelut"). Ilmaispalvelujen käyttö on maksutonta eikä edellytä tilausta.

1.3 Palvelun joidenkin osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö (jäljempänä "Käyttäjä"). Talentum pidättää oikeuden olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröintiä.

1.4 Palvelun joidenkin osien käyttö on maksullista (jäljempänä "Maksullinen Palvelu"). Maksulliset Palvelut selviävät erikseen kunkin Talentumin palvelun hinnastosta.

1.5 Käyttäjäsopimus ei velvoita Maksullisen Palvelun käyttöön vaan se on tilattava erikseen. Sopimuksen ehtoja sovelletaan sekä Maksulliseen Palveluun että Ilmaispalveluihin, jollei Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin määrätty. Maksulliseen Palveluun sovelletaan lisäksi sen tilausehtoja.

1.6 Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Talentumin yhteistyökumppaneiden (jäljempänä "Yhteistyökumppanit") tuottamaa aineistoa ja palveluita, joiden käyttäminen voi olla maksullista ja edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

1.7 Talentumin yhteystiedot: TALENTUM OYJ, PL 920, 00101 Helsinki (Y-tunnus 0114701-2). Palvelujen vastaavat toimittajat »

2. KÄYTTÖOIKEUS

2.1 Talentum luovuttaa Käyttäjälle Sopimuksen voimassaoloajaksi oikeuden käyttää Palvelua Sopimuksen ja Maksullisen Palvelun osalta lisäksi sen tilausehtojen mukaisesti (jäljempänä "Käyttöoikeus").

2.2 Maksullinen Palvelu on tilattava erikseen. Käyttäjällä on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa Maksullisen Palvelun tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Talentum pidättää oikeuden olla hyväksymättä Maksullisen Palvelun tilausta.

2.3 Palveluun sisältyviin Ilmaispalveluihin Käyttäjällä on Käyttöoikeus ilman tilausta.

2.4 Palvelujen kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Talentumille ja/tai Yhteistyökumppaneille.

2.5 Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen, mikäli jonkun yksittäisen palvelun luonteesta tai sen käyttöehdoista ei muuta nimenomaisesti ilmene. Käyttäjä ja yritystilaaja eivät saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Talentumin kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta sisällön laajemmasta käyttöoikeudesta (public domain-, shareware-aineisto). Käytettäessä Palvelua Sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Talentumin ja/tai Yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu koskee myös Talentumin Käyttäjälle sähköpostitse lähettämää aineistoa kuten uutiskirjeitä.

3. KÄYTTÄJÄN VASTUUT

3.1 Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

3.2 Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

3.3 Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston muuttamiseen, uudelleen lähettämiseen, julkaisemiseen, levittämiseen tai jakeluun ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Talentumille, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

3.4 Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa julkaistavaksi lähettämä aineisto sekä tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat lain ja hyvän tavan mukaisia eivätkä loukkaa kolmannen oikeutta ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

3.5 Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Talentumille, muille Käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

4. TALENTUMIN VELVOLLISUUDET

4.1 Talentum ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Talentum vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun ylläpitämiseen, mutta ei vastaa Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai muista ominaisuuksista.

4.2 Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa (linkit, hyperlinkit, www-sivut jne.) myös Yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien tuottamaa aineistoa, tuotteita ja palveluita, joista vastaa kukin Yhteistyökumppani, muu kolmas taho ja/tai Käyttäjä yksin. Yhteistyökumppaneilta, muilta kolmansilta tahoilta ja/tai Käyttäjiltä saatu aineisto julkaistaan osittain siinä muodossa kuin se on Talentumille toimitettu. Talentum ei vastaa Yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien tuottamasta aineistosta, tuotteista ja palveluista, eikä ole sidottu niitä koskeviin sopimuksiin.

4.3 Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sijoitustietoa sisältävät osiot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin (esim. analyysit, pörssikurssit). Mitään Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden tai muiden tahojen sisältöä ei tule käsittää tai pitää sijoitusneuvontana, arvopaperien osto- tai myyntitarjouksena taikka muuna kehotuksena sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä ja -toimenpiteitä Käyttäjän tulee perustaa ne omaan tutkimukseensa ja arvioonsa kohdeyhtiöstä sekä sijoituspäätökseensä ja -toimenpiteisiinsä liittyvistä riskeistä. Talentum ja Yhteistyökumppanit eivät vastaa Palvelun, sen kautta saavutettavien muiden palveluiden ja/tai kolmansien tahojen tuottaman sisällön oikeellisuudesta, sopivuudesta tai soveltuvuudesta Käyttäjän sijoitustarkoituksiin ja/tai -päätöksiin taikka niiden perusteella tehtyjen sijoituspäätösten ja -toimenpiteiden tuloksista.

4.4 Palvelu tarkistetaan säännöllisesti haitallisten ohjelmistojen sekä muiden toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelun huolto-, muutos-, korjaus- ja asennustöiden aiheuttamista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä. Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Talentum ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi, eikä vastaa sen käytöstä Käyttäjän tietokonejärjestelmälle (hardware, software) tai sen tietosisällölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (virukset, tietovarkaudet yms).

4.5 Talentumilla ja Yhteistyökumppaneilla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, saatavuutta ja toimintaa. Maksullisen Palvelun osalta olennaisia muutoksia voidaan tehdä Palvelun kehittämiseksi, toimituksellisesta, taloudellisesta tai muusta hyväksyttävästä syystä. Ilmaispalveluita voidaan muuttaa rajoituksetta.

4.6 Talentumilla ja Yhteistyökumppaneilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla julkaisematta Käyttäjän Palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa (esim. keskusteluryhmät, kommentit). Käyttäjä myöntää Talentumille ja Yhteistyökumppaneille oikeuden uudelleenkäyttää, kopioida, muuttaa ja saattaa yleisön saataviin Palvelussa julkaistavaksi lähetettyä aineistoa.

4.7 Miltään osin yllä olevaa rajoittamatta, Talentum ei vastaa kolmannen osapuolen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja -häiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen (virus, madot jne.) taikka Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden virheellisen sisällön tai toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista. Talentum ei vastaa Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Talentumin vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu Käyttäjän viimeisen kuuden (6) kuukauden ajalta Palvelun käytöstä suorittamien maksujen palauttamiseen. Yllä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske tahallisesti aiheutettuja vahinkoja.

4.8 Palvelu voi sisältää ja/tai tarjota linkkejä myös muille kuin Talentumin ylläpitämille verkkosivuille. Talentum ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä se ole vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

5. HINNAT JA MAKSUT

5.1 Talentum perii Palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Maksut laskutetaan hinnaston ja tilausehtojen mukaisesti. Jos Ilmaispalvelu muuttuu maksulliseksi, on Käyttäjän erikseen tilattava Maksullinen Palvelu ennen kuin Palvelun käyttö voi tältä osin jatkua.

5.2 Talentum pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Hinnaston muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle kirjallisesti, sähköpostitse tai Palvelun välityksellä ja ne tulevat voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua ilmoituksesta. Käyttäjä hyväksyy muutokset käyttäessään Palvelua. Saatuaan tiedon muutoksista Käyttäjä voi irtisanoa Maksullisen Palvelun tilauksen päättymään ennen muutosten voimaantuloa.

5.3 Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset, kuten arvonlisäveron muutokset, korottavat hintoja kuitenkin välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

5.4 Sopimus sitoo Käyttäjää ja Käyttäjä vastaa sen ehtojen täyttämisestä vaikka yritys tai yhteisötilaaja olisi Talentumin kanssa tekemällä erillisellä sopimuksella tilannut Käyttäjälle Maksullisen Palvelun ja sitoutunut suorittamaan siitä perittävät maksut.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ / TIETOSUOJA

6.1 Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään Talentumin henkilörekisteriin (jäljempänä "Henkilörekisteri"). Henkilörekisteriin kerätään lisäksi seuraavat Palvelun käyttöä koskevat tiedot: käyttöaika ja -tiheys, istunnon pituus sekä haetut sivut ja käyttäjän tekemät omat valinnat Palvelun käyttämiseksi.

6.2 Henkilörekisteriä käytetään yksin ja yhdessä muiden Talentum-konsernin henkilörekistereiden kanssa. Henkilörekisterin henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
- Talentumin ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon;
- Talentumin liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen;
- tilastolliseen tutkimukseen ja markkinatutkimukseen;
- Talentumin ja sen asiakkaiden mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin,
- Käyttäjän tilaamien julkaisujen lähettämiseen;
- pääsyn tarjoamiseen Talentumin digitaalisiin palveluihin;
- Palvelujen tarjoamiseen Käyttäjälle;
- yhteydenottamiseen Käyttäjään koskien hänen tilaamiaan Palveluja;
- Käyttäjän pyytämien Palvelujen toimittamiseen;
- uudelleenrekisteröitymisestä huolehtimiseen ja uusimisilmoitusten lähettämiseen;
- maksuprosessista huolehtimiseen;
- tutkimusten tekemiseen liittyen Talentumin Palvelujen kehittämiseen ja kohtuullisen palvelutason mahdollistamiseen Talentumin Käyttäjille ja mainostajille;
- äänestysten, kilpailuiden ja kampanjoiden järjestämiseen Käyttäjille;
- kutsujen lähettämiseen Käyttäjälle koskien näyttelyitä, seminaareja ja esityksiä;
- ilmoittamiseen Käyttäjälle Talentumin muista tuotteista ja palveluista;
- Talentumin Yhteistyökumppaneiden tarjousten lähettämiseen Käyttäjälle; ja
- Käyttäjän rekisteröitymisen mahdollistamiseksi ilmaisaineistojen saamista varten, kuten white paper -dokumentit kolmansilta osapuolilta.
Henkilötietoja ei luovuteta Talentum-konsernin ulkopuolelle muutoin kuin mitä tässä kohdassa 6 on sanottu.
Tietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Talentum-konsernin valitsemia yhteistyökumppaneita Palvelun toteuttamiseksi. Talentum pyrkii valitsemaan yhteistyökumppaneiksi ainoastaan tahoja, jotka noudattavat samoja ehtoja kuin Talentum-konserni.

6.3 Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Talentumin tietokantaan. Talentumilla on oikeus siirtää Käyttäjän henkilötiedot käsiteltäviksi Talentumin puolesta ulkopuolisille palveluntarjoajille Euroopan talousalueella, jotka avustavat Käyttäjän tilaamien sisältöjen ja Palveluiden toimittamisessa. Joidenkin Palvelujen kohdalla tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa myös Euroopan Talousalueen ulkopuolelle, jolloin ei ole täyttä varmuutta siitä että kyseissä maassa noudatetaan vastaavia sääntöjä henkilötietojen käsittelyn osalta. Kaikissa tapauksissa Talentum huolehtii siitä, että tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi on tehty. Edellä mainitut ulkopuoliset palveluntuottajat ovat Talentumin taholta velvoitettuja takaamaan Käyttäjän henkilötietojen luottamuksellisuuden sekä toteuttamaan riittävät tekniset ja organisaatioon liittyvät toimenpiteet, jotta Käyttäjän henkilötiedot suojataan häviämiseltä ja laittomalta käsittelyltä.

6.4 Mikäli Käyttäjä on hyväksynyt tarjouksien vastaanottamisen Talentumin Yhteistyökumppaneilta, Käyttäjän henkilötiedot säilyvät Talentumilla, joka lähettää kolmansien osapuolien tarjoukset. Käyttäjän henkilötietoja ei missään tilanteessa lähetetä mainituille Yhteistyökumppaneille, paitsi mitä alla on sanottu ilmaispalveluista. Ilmaispalvelujen kuten valkoisten paperien ja asiantuntijatutkimusten mahdollistamiseksi, Talentum voi jakaa Käyttäjän henkilötiedot ja/tai liiketoimintatiedot kolmansien osapuolien kanssa, joilla on Talentumin kanssa yhteistoimintaa. Nämä kolmannet osapuolet saattavat sijaita Euroopan Unionissa tai sen ulkopuolella. Edellä tässä kappaleessa mainittu voidaan tehdä vain Käyttäjän aiemman suostumuksen nojalla.

6.5 Henkilörekisteriin kerättyjä ja talletettuja henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

6.6 Käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja Henkilörekisteriä ylläpitävän henkilön kautta. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä rekisteriselosteesta.

6.7 Verkossa toimiva Palvelu käyttää evästeitä (cookie). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka siirtyy käyttäjän tietokoneelle, ja jonka avulla palvelu tunnistaa käyttäjän selaimen. Palvelusta siirretyt evästeet eivät tee mahdolliseksi tutkia muita käyttäjän koneessa olevia tietoja. Evästeiden käyttöä voi säädellä selainasetuksista. Evästeiden estäminen voi hidastaa sivujen latautumista ja estää käyttämästä tiettyjä osia Palvelusta.

6.8 Verkossa toimivassa Palvelussa käytetään kolmansien osapuolien evästeitä (cookie) parantamaan käytettävyyttä ja tuottamaan mm. anonyymiä tilastotietoa Palvelun käytöstä sekä teknistä tietoa käytetyistä päätelaitteista. Kerättyä tietoa käytetään mm. Palvelun kehittämiseksi ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi. Käyttäjä voi kieltää tietojensa keräämisen Palvelutarjoajan sivulla
TNS Metrix ja Google Analytics

7. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Talentumilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle kirjallisesti, sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa kirjallisesti, sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko Sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

8. YLIVOIMAINEN ESTE

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Talentumista tai sen Yhteistyökumppaneista, tytäryhtiöistä taikka alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Talentumin noudattamasta tämän Sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

9. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

9.1 Maksullisen Palvelun osalta Sopimus on voimassa niitä koskevien erillisten sopimusehtojen mukaisesti.

9.2 Ilmaispalveluiden osalta Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen Ilmaispalveluiden osalta päättymään ilman irtisanomisaikaa.

9.3 Mikäli sopimus on irtisanottavissa kesken laskutuskauden, kuluvana laskutuskautena erääntyviä maksuja ei hyvitetä käyttäjälle.

9.4 Jos sopijapuoli on rikkonut olennaisesti Sopimusta eikä ole neljäntoista (14) päivän kuluessa toisen sopijapuolen kirjallisesta huomautuksesta lopettanut Sopimuksen vastaista toimintaa, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus koko Palvelun osalta. Talentumilla on lisäksi oikeus välittömästi purkaa Sopimus koko Palvelun osalta, jos Palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään tai Palvelua käytetään Sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen, tai jos Palvelun käyttö Talentumin käsityksen mukaan vaarantaa Palvelun toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä.

9.5 Sopimus sitoo Käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan kuin hän käyttää Palvelua.

10. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Talentumilla on oikeus siirtää Sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja osana siirrettävää liiketoimintaa myös kolmannelle taholle.

11. RIITOJEN RATKAISEMINEN

Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.